Kjøps-, bruks- og tjenestevilkår

Hos Slipp Stemmen Løs

Sist revidert og gjeldende fra 30.november 2023

1. Introduksjon

Følgende – sammen med personvernerklæringen – angir vilkårene mellom deg som kunde/besøkende (heretter kalt «kunde», «du», «din», «ditt», «dine») og Slipp Stemmen Løs v/ Karin Destainville Dammen (heretter også kalt «Bedriften», «Bedriftens») og regulerer bruken av Bedriftens nettsted og Bedriftens programmer, tjenester, kurs, grupper og nedlastbare ressurser (heretter kalt «tjenester») både gratis og betalt.

Du som kunde godtar at det under denne avtalen følger en forpliktelse til å lese, forstå og akseptere disse vilkårene for deltakelse i eller kjøp av Bedriftens tjenester, både gratis og betalte.

Du forstår også at du er utelukket fra å bruke mangel på lesing og/eller forståelse av disse betingelsene som forsvar mot brudd på noen av disse fra din side.

Derfor: Dersom noe er uklart, uforståelig eller du har spesifikke spørsmål angående innholdet i disse vilkårene, ta kontakt på epost karinsang@gmail.com og merk den med «Vilkår» i emnefeltet.

Du vil få svar på din henvendelse så snart som mulig, og senest innen 2 virkedager regnet fra du sendte eposten.

Ved å bruke Bedriftens nettsted og/eller kjøper/laster ned Bedriftens produkter gir du din fulle aksept for disse vilkårene og betingelsene som beskrives i dem.

Dersom du ikke er enig i vilkårene og betingelsene, må du ikke bruke dette nettstedet eller kjøpe/laste ned Bedriftens produkter.

2. Lisens og bruk

Når du kjøper eller laster ned Bedriftens produkter, har du kun lov til å gjøre dette med formål å bruke innholdet til din personlige bruk og referanse.

Du godtar at du ikke under noen omstendigheter skal bruke eller tillate bruk av Bedriftens produkter til noe annet formål.

For å unngå tvil:

Du skal ikke kopiere, selge, dele videre, videresende, leie ut eller på noen måte distribuere noen av Bedriftens produkter, inkludert -men ikke begrenset til – tjenester, konsultasjoner, programmer eller nedlastbare dokumenter – enten betalt eller ubetalt.

Du må være 13 år for å kjøpe Bedriftens produkter og tjenester. Om du er under 13 år og ønsker å kjøpe Bedriftens produkter må det skje enten via foresatte eller verge, eller med foresattes/verges skriftlige samtykke.

3. Intellektuell eiendom

Produktene, tjenestene og innholdet – endret eller ikke, og all intellektuell eiendom og opphavsrett som finnes der, er og skal til enhver tid være Bedriftens eksklusive eiendom.

Du samtykker til at du ikke under noen omstendigheter skal forsøke å kreve eierskap til materiell produsert av Bedriften eller forsøke å kreve opphavsrett til Bedriftens produkter og innhold.

4. Angrerett og refusjon

Ved kjøp av Bedriftens produkter gjelder 14 dagers angrerett fra bestillingsdato.

5. Force majeure

Ved alvorlige, uforutsette hendelser som på ingen måte kunne forventes eller forhindres av kunden eller Bedriften, og som forhindrer en eller begge parter i å fullføre avtalen som er inngått, gjelder utsettelse av inngått avtale unntatt betalingsplikten.

Dette kan for eksempel dreie seg om alvorlig sykdom, krigserklæring, jordskjelv eller andre naturkatastrofer eller globale kriser som forhindrer at arbeidet kan bli gjennomført overhodet.

Den part som blir forhindret av gjennomføring av avtalen skal da gi den andre part tilstrekkelig informasjon uten unødvendige forsinkelser, slik at vedkommende part kan få oversikt over tap og konsekvenser for egen del.

Dersom force majeure situasjonen er langvarig, fristilles Bedriften fra sin leverings- og/eller erstatningsplikt.

6. Garanti og ansvar

Bedriften gjør til enhver tid sitt beste for å sikre at tjenestene som leveres – betalt eller gratis – er nøyaktige og passer for bruk av kundene.

Bedriften tar imidlertid ikke noe ansvar for egnetheten til de ulike produktene og tjenestene for den enkelte kunde, og gir ingen garantier for funksjonen eller bruken av disse enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert garantier for salgbarhet eller egnethet til et spesielt formål.

Den enkelte kunde er selv ansvarlig for sine handlinger og/eller mangel på sådanne som resultat av sin deltakelse i eller kjøp av Bedriftens produkter, derfor skal ikke Bedriften stå ansvarlig for opplevde økonomiske tap, ikke oppnådde forventede resultater eller ulike konflikter enten i kundens business- eller privatliv.

Bedriften garanterer på ingen måte suksess «over natten» eller over kort tid, og ved å benytte deg av Bedriftens produkter/tjenester enten gratis eller betalt, så er du innforstått med dette.

Du er også innforstått med at dine resultater av deltakelse i noen som helst av Bedriftens produkter – gratis eller betalt – avhenger av en rekke personlige og individuelle faktorer som f.eks. ferdigheter, økonomisk situasjon, evne til å følge trinn-for-trinn fremgangsmåter, nettverk, personlige innstilling til det som skal gjøres, engasjement, forpliktelse mm.

Du som kunde samtykker i å kompensere Bedriften for alle forpliktelser, krav, utgifter, handlinger, kostnader, skader eller tap som følge av eventuelle brudd på disse vilkårene fra din side.

7. Forbud mot offentlig sverting

Dersom det skulle oppstå en tvist mellom deg som kunde og Bedriften, inkluderer disse vilkårene et krav om at den eneste arenaen for å løse en slik er kommunikasjon mellom partene.

Ikke på noe tidspunkt – før, under eller etter tvisteløsning – er det akseptabelt å delta i en type oppførsel eller kommunikasjon med en tredjepart, på sosiale medier, offentlig eller privat som vil medføre offentlig sverting av Bedriften.

8. Oppsigelse

Ved ethvert kjøp av produkter eller tjenester hos Bedriften er du innforstått med at Bedriften kan – etter eget skjønn, med umiddelbar virkning og uten refusjon – avslutte denne avtalen og begrense eller nekte kunden tilgang til og deltakelse i alle produkter som selges av Bedriften – inkludert, men ikke begrenset til alle 1-1 tjenester og gruppeundervisning dersom kunden blir forstyrrende for bedriften og/eller andre kunder/deltakere/medlemmer. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene fra kundens side.

Skulle en kundes adferd i ord og/eller handling oppleves så belastende for Bedriften og/eller andre deltakere/medlemmer på så vis at det går negativt utover individers utbytte av og/eller trivsel i kurset, vil Bedriften ha rett til å utestenge den aktuelle kunden – med øyeblikkelig virkning – fra både det aktuelle produktet vedkommende deltar i på det tidspunktet belastingen blir kjent, og fra alle fremtidige kjøp av Bedriftens produkter.

Du som kunde kan også til enhver tid velge å avslutte samarbeid med Bedriften med umiddelbar virkning, og er da innforstått med at angre- og refusjonsretten ikke gjelder dersom det er over 14 dager siden bestillingsdato

9. Taushetsplikt og nettmøte-opptak

Under 1-1 arbeid på nettmøter gjelder gjensidig streng taushetsplikt mellom partene, både når det gjelder personlig informasjon og informasjon om bedriftsmessige temaer.

Det vil ikke gjøres automatiske opptak av 1-1 nettmøter. Gruppemøter gjøres opptak av som avtalt ved kjøp av kurs.

Alle som kjøper kurs hos Bedriften er bundet av absolutt taushetsplikt overfor hverandre, også i all ettertid.

10. Generelt

Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg som kunde og Bedriften for levering av online kurs, nedlastbare digitale produkter, en-til-en undervisning/veiledning uansett kommunikasjonsarena (epost, online kurs, medlemsportal, fellesskap, nettmøter mm) og skal erstatte tidligere avtaler enten de er inngått skriftlig, muntlig, underforstått eller på annen måte.

Svikt fra Bedriften med å utøve eller håndheve rettigheter under disse vilkårene skal på ingen måte anses som et avkall på noen av disse betingelsene.

Dersom en enkelt bestemmelse i vilkårene eller personvernerklæringen ikke lar seg gjennomføre, vil ikke dette gå utover noen av de andre bestemmelsene og vilkårene.

Disse vilkårene og betingelsene, din aksept av disse og Bedriftens forhold til deg, samt et hvert krav, tvist eller spørsmål som oppstår under eller i forbindelse med disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med Norsk lov.